Takmičarska komisija KSS je dostavila obrasce za potvrdu/prijavu u KUP takmičenja. Potrebno je da popunjene obrasce dostavite nadležnim kancelarijama. Obrasci su u prilogu.

U prilogu se nalaze potvrde/prijave za učešće u muškim seniorskim takmičenjima KSSa. Potrebno je da popunjene obrasce dostavite u predviđenom roku kancelarijama koje vode takmičenje. 

RKS Istočna Srbija objavljuje obrasce za potvrdu/prijavu ženskih seniorskih takmičenja u okviru KSSa. Popunjene obrasce je potrebno dostaviti u predviđenom roku kancelarijama koje vode takmičenja. Obrasci su u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje obrasce za potvrdu/prijavu u MK takmičenja. Posebno je potrebno obratiti pažnju na obrasce koji se koriste za prijavu kvalifikacija i čiji je rok 17. avgust i obrasce za potrvdu/prijavu MK takmičenja nakom odigranih kvalifikacija. Popunjene, skenirane obrasce dostaviti ( mail, lično ) kancelarijama koje vode takmičenja. Obrasci su u prilogu.

Obaveza svih klubova/ekipa koje učestvuju na međunarodnim takmičenjima/turnirima/utakmicama je da traže i dobiju saglasnost Košarkaškog saveza Srbije. Obrazac za dobijanje saglasnosti se nalazi u prilogu. 

Svi igrači i klubovi od danas su u obavezi da prilikom registracije koriste novi obrazac Pristupnice, što je u skladu sa Zakonom o sportu član 5.stav 2. Igrači rođeni van teritorije Republike Srbije i strani državljani  koji NIKADA nisu bili registrovani za klub, u bilo kom stranom Savezu i po prvi put se registruju za klub u Srbiji, PORED PRISTUPNICE, dužni su da popune i potpišu i Player Self-Declaration 2, koja je na FIBA obrascu, a sa prevodom, jer je to izjava Igrača da nikada nije bio registrovan u skladu sa FIBA Propisima, Knjiga 3, koji su na snazi od 5.jula 2017.godine.
Komisija za takmičenje zadržava pravo da u postupku registracije igrača  zatraži I druga dokumenta pored navedenih u članu 37.Registracionog pravilnika KSS.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje obrazac za licenciranje igračica za 2 ŽLS Jug B. Obrazac je u prilogu. 

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje obrazac za licenciranje za 1 MRL Istok kao i raspored ekipa sa terminima za licenciranje. Klubovi su dužni da na zakazani datum licenciranja dođu sa popunjenom dokumentacijom ( popunjen i overen licencni spisak, važećim kartonima igrača za ovu takmičarsku sezonu, važećim lekarskim pregledom kao i dokazom o uplati trenerske licence ). Za sve dodatne informacije pozvati Komesara lige na broj 060 42 22 277.