Na osnovu članova 40. i 42. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Aprilskom prelaznom roku.
Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.